Polityka prywatności.


(Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych przez
SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim)

Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) pragniemy poinformować Państwa
 o podstawach prawnych przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób fizycznych, których dane 

przetwarzamy. Do tego celu posłuży nam niniejszy dokument, który ma zastosowanie gdy SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim 

jest administratorem danych osobowych osób fizycznych i przetwarza dane osobowe zarówno
te pozyskane bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą, jak i te pozyskane z innych źródeł.

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim,
ul. Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000147500, REGON: 273919480,
NIP: 6371818519.
Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:
⎯ tradycyjnej korespondencji na podany wyżej adres
⎯ korespondencji elektronicznej na adres email: office@sovrana.com.pl
⎯ telefonicznie pod numerem telefonu:
32 645 00 16

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
A. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu:
⎯ uzyskania informacji o naszej ofercie;
⎯ podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych produktów;
⎯ zawarcia z nami umowy w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
zgromadzimy Twoje dane osobowe,
 takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/faksu
w zakresie w jakim będzie to konieczne
dla osiągniecia celu w jakim dane będą gromadzone. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne ale konieczne dla przesłania oferty, odpowiedzi na zapytanie, zawarcia umowy
lub po prostu kontaktu zwrotnego.
Przetwarzając Twoje dane osobowe w powyższych sytuacjach opieramy się na:
⎯ naszym usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, prowadzenia naszych
kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, zabezpieczeniu dokumentacji
na potrzeby obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
⎯ wyrażeniu przez Ciebie zgody, np. w ten sposób, że wysłałeś do nas email z zapytaniem albo zadzwoniłeś do nas, co oznacza,
że możemy przetwarzać dane, które nam podałeś
w celu udzielenia odpowiedzi; albo w inny sposób wskazałeś, że w danych sytuacji
akceptujesz proponowane przetwarzanie
Twoich danych;
⎯ konieczności zawarcia umowy i wypełnienia
jej warunków.
B. Jeśli jesteś:
⎯ naszym klientem;
⎯ naszym potencjalnym klientem;
⎯ osobą fizyczną związaną z naszym klientem niebędącym osobą fizyczną (np. pracownikiem);
⎯ uczestnikiem organizowanego przez nas szkolenia;
⎯ aplikujesz do pracy w naszej spółce;
⎯ naszym dostawcą towarów lub usług;
⎯ naszym potencjalnym dostawcą
towarów lub usług,
⎯ osobą fizyczną związaną z naszym dostawcą towarów lub usług niebędącym osobą fizyczną
(np. pracownikiem);
zgromadzimy Twoje dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko, nazwę pracodawcy,
stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe,
a także dane dotyczące płatności, tj.
numery rachunków bankowych, nazwę banku,
w zakresie w jakim będzie to konieczna dla osiągnięcia celu w jakim dane będą gromadzone. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, dokonania płatności.
Przetwarzając Twoje dane osobowe w powyższych sytuacjach opieramy się na:
⎯ naszym usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, prowadzenia naszych
kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, zabezpieczeniu dokumentacji
na potrzeby obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
⎯ wyrażeniu przez Ciebie zgody, w ten sposób,
że wysłałeś do nas email z zapytaniem albo zadzwoniłeś do nas, co oznacza,
że możemy przetwarzać dane, które nam podałeś
w celu udzielenia odpowiedzi; albo w inny sposób wskazałeś, że w danej sytuacji
akceptujesz proponowane przetwarzanie
Twoich danych;
⎯ konieczności zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków;
⎯ obowiązków wynikających z prawa(np. obowiązku wykonywania rozliczenia finansowego);

III. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej
Twoje dane osobowe, które zostały przez nas zgromadzone, nie są przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, tj.
profilowania.

IV. Okres przechowywania danych
Czas, przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę
przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jako administratora, tj.:
⎯ gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa
do momentu gdy zgodę wycofasz;
⎯ gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe
na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych,
okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu Twojego
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
o ile sprzeciw taki zgodnie z prawem Ci przysługuje;
⎯ gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym
celu określają te przepisy;
⎯ w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania Twoich danych przez nas jako
administratora wynosi maksymalnie 10 lat.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy w pewnych sytuacjach przekazywać innym podmiotom, jeśli będzie to koniecznie, abyśmy mogli wywiązać
się z umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub
z podmiotem, który reprezentujesz.
Zawsze kiedy przekazujemy Twoje dane, robimy to
tylko w niezbędnym zakresie.
Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom podmiotów:
⎯ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki;
⎯ podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy
to zadanie;
⎯ innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
Przekazanie Twoich danych innym podmiotom może też wynikać z przepisów prawa, dotyczy
to np. organów administracji publicznej.

VI. Prawa przysługujące osobom fizycznym,
których dane przetwarzamy
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim,
jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie fizycznej, której dane dotyczą – masz prawo uzyskać od nas informacje,
czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to wtedy masz prawo uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych oraz uzyskać
wszelkie informacje związane z procesem
ich przetwarzania.
B. Prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej – masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych,
lub uzupełnienia danych niekompletnych.
C. Prawo do usunięcia danych osoby fizycznej, tzw. Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo zażądać od nas niezwłocznego
usunięcia Twoich danych osobowych.
Twoje dane usuniemy, jeśli zachodzi ku temu przesłanka przewidziana w przepisach,
tj. np. gdy Twoje dane nie są już niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane; gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby fizycznej – masz prawo zażądać
od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
w dowolnej chwili, ze względu na Twoją szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest zgodne
z przepisami prawa.
E. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osoby fizycznej – jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody,
której nam udzieliłeś, informujemy Cię, że masz prawo w dowolnej chwili zgodę wycofać. Informujemy Cię także, że wycofanie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
F. Prawo do przenoszenia danych
osoby fizycznej – możesz zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie
odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych skontaktuj się z nami w
jeden z poniższych sposobów:
⎯ tradycyjna korespondencja na adres SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim, ul. Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz,
⎯ korespondencja elektroniczna na adres email: office@sovrana.com.pl.
G. Prawo do wniesienia skargi – jeśli jesteś osobą fizyczną, której dane osobowe przetwarzamy,
masz prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Zmiany Polityki prywatności
Informujemy Cię, że niniejszy dokument może zostać zmodyfikowany w związku ze zmianą przepisów prawa, z nowymi wytycznymi
organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktykami stosowanymi w obszarze ochrony danych
osobowych. Zmiany dokumentu mogą także nastąpić na skutek zmiany sposobów, celów
lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas
danych osobowych.

Nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z naszej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 04.05.2021 r.

Polityka prywatności.


(Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych przez SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim)

Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) pragniemy poinformować Państwa o podstawach prawnych przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób fizycznych, których dane 

przetwarzamy. Do tego celu posłuży nam niniejszy dokument, który ma zastosowanie gdy SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim 

jest administratorem danych osobowych osób fizycznych i przetwarza dane osobowe zarówno te pozyskane bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą, jak i te pozyskane z innych źródeł.

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim, ul. Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147500, REGON: 273919480, NIP: 6371818519.
Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:
⎯ tradycyjnej korespondencji na podany wyżej adres
⎯ korespondencji elektronicznej na adres email: office@sovrana.com.pl
⎯ telefonicznie pod numerem telefonu: 32 645 00 16

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
A. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu:
⎯ uzyskania informacji o naszej ofercie;
⎯ podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych produktów;
⎯ zawarcia z nami umowy w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
zgromadzimy Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/faksu w
zakresie w jakim będzie to konieczne dla osiągniecia celu w jakim dane będą gromadzone. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
ale konieczne dla przesłania oferty, odpowiedzi na zapytanie, zawarcia umowy lub po prostu kontaktu zwrotnego.
Przetwarzając Twoje dane osobowe w powyższych sytuacjach opieramy się na:
⎯ naszym usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, prowadzenia naszych
kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
⎯ wyrażeniu przez Ciebie zgody, np. w ten sposób, że wysłałeś do nas email z zapytaniem albo zadzwoniłeś do nas, co oznacza, że
możemy przetwarzać dane, które nam podałeś w celu udzielenia odpowiedzi; albo w inny sposób wskazałeś, że w danych sytuacji
akceptujesz proponowane przetwarzanie Twoich danych;
⎯ konieczności zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków.
B. Jeśli jesteś:
⎯ naszym klientem;
⎯ naszym potencjalnym klientem;
⎯ osobą fizyczną związaną z naszym klientem niebędącym osobą fizyczną (np. pracownikiem);
⎯ uczestnikiem organizowanego przez nas szkolenia;
⎯ aplikujesz do pracy w naszej spółce;
⎯ naszym dostawcą towarów lub usług;
⎯ naszym potencjalnym dostawcą towarów lub usług,
⎯ osobą fizyczną związaną z naszym dostawcą towarów lub usług niebędącym osobą fizyczną (np. pracownikiem);
zgromadzimy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres
e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe, a także dane dotyczące płatności, tj. numery rachunków bankowych, nazwę banku, w
zakresie w jakim będzie to konieczna dla osiągnięcia celu w jakim dane będą gromadzone. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, dokonania płatności.
Przetwarzając Twoje dane osobowe w powyższych sytuacjach opieramy się na:
⎯ naszym usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, prowadzenia naszych
kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
⎯ wyrażeniu przez Ciebie zgody, w ten sposób, że wysłałeś do nas email z zapytaniem albo zadzwoniłeś do nas, co oznacza, że
możemy przetwarzać dane, które nam podałeś w celu udzielenia odpowiedzi; albo w inny sposób wskazałeś, że w danej sytuacji
akceptujesz proponowane przetwarzanie Twoich danych;
⎯ konieczności zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków;
⎯ obowiązków wynikających z prawa (np. obowiązku wykonywania rozliczenia finansowego);

III. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej
Twoje dane osobowe, które zostały przez nas zgromadzone, nie są przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, tj.
profilowania.

IV. Okres przechowywania danych
Czas, przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę
przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jako administratora, tj.:
⎯ gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu gdy zgodę wycofasz;
⎯ gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, okres
przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu Twojego
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, o ile sprzeciw taki zgodnie z prawem Ci przysługuje;
⎯ gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym
celu określają te przepisy;
⎯ w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania Twoich danych przez nas jako
administratora wynosi maksymalnie 10 lat.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy w pewnych sytuacjach przekazywać innym podmiotom, jeśli będzie to koniecznie, abyśmy mogli wywiązać
się z umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub z podmiotem, który reprezentujesz. Zawsze kiedy przekazujemy Twoje dane, robimy to
tylko w niezbędnym zakresie. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom podmiotów:
⎯ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki;
⎯ podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie;
⎯ innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
Przekazanie Twoich danych innym podmiotom może też wynikać z przepisów prawa, dotyczy to np. organów administracji publicznej.

VI. Prawa przysługujące osobom fizycznym, których dane przetwarzamy
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim, jako
administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie fizycznej, której dane dotyczą – masz prawo uzyskać od nas informacje, czy
przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to wtedy masz prawo uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych oraz uzyskać
wszelkie informacje związane z procesem ich przetwarzania.
B. Prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej – masz prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych
osobowych, lub uzupełnienia danych niekompletnych.
C. Prawo do usunięcia danych osoby fizycznej, tzw. Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo zażądać od nas niezwłocznego
usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane usuniemy, jeśli zachodzi ku temu przesłanka przewidziana w przepisach, tj. np. gdy
Twoje dane nie są już niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane; gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych
osobowych; gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby fizycznej – masz prawo zażądać
od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w
dowolnej chwili, ze względu na Twoją szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest zgodne z przepisami prawa.
E. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osoby fizycznej – jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody,
której nam udzieliłeś, informujemy Cię, że masz prawo w dowolnej chwili zgodę wycofać. Informujemy Cię także, że wycofanie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
F. Prawo do przenoszenia danych osoby fizycznej – możesz zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie
odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych skontaktuj się z nami w
jeden z poniższych sposobów:
⎯ tradycyjna korespondencja na adres SOVRANA Polska sp. j. M. Szastak, R. Kaim, ul. Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz,
⎯ korespondencja elektroniczna na adres email: office@sovrana.com.pl.
G. Prawo do wniesienia skargi – jeśli jesteś osobą fizyczną, której dane osobowe przetwarzamy, masz prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Zmiany Polityki prywatności
Informujemy Cię, że niniejszy dokument może zostać zmodyfikowany w związku ze zmianą przepisów prawa, z nowymi wytycznymi
organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktykami stosowanymi w obszarze ochrony danych
osobowych. Zmiany dokumentu mogą także nastąpić na skutek zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas
danych osobowych.

Nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z naszej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 04.05.2021 r.